Megszületni az égben!

Antropozófus orvos volt. „Születés és halál szorosan együvé tartoznak" – emlékeztetett egy vele készült interjúban. Igazán akkor lehet jó egy szülészorvos, de minden orvos, ha ezt sohasem felejti el. A születésnél tartotta segítő kezeit, de jól emlékezetében tartotta a másik utazást is, hiszen e kettő határozza meg ember voltunkat. Azt, hogy a szellem-lélek lényünk időlegesen testbe öltözik és rövid próbautat jár a Földön; sokak többször is. E szélesebb perspektíva látása nélkül nem lehet igazi orvos az orvos. Ezért nem lehet kispórolni a gyógyításból a lelket, a szellemet. Bár a mai hivatalos szemlélet és tudomány igencsak törekszik rá. Istvánnal együtt sokan tudtuk, megtapasztaltuk, hogy lélektelen, szellemieket tagadó gyógyulás nem létezhet. Ahogy a hozzá forduló pácienseket, úgy szerette a hivatását is. Ha felismert egy igazságot, akkor az oktalan, hatalomban lévő ellenséges körülmények nyomására sem cserélte le azt egy „sikeresebbre". Ez lett a tragédiája. „Mit lehet ilyenkor tenni? Megőrülsz, vagy rezignált leszel" – mondta. Ez a világi pálya.

Hüvelyi szülészeti műtéttan

"1997-ben kezdtem el szülészeti tapasztalataimat szisztematikusan leírni egy tankönyv formájában. A német nyelvterületen ugyanis 1952-ben jelent meg utoljára könyv a szülészeti műtéttanról. Könyvem a „Vaginal operative Geburtshilfe" (Hüvelyi operatív szülészet) 2001-ben jelent meg a baseli Schwabe Ex Co. AG kiadónál.

Két baseli szülészprofesszor írt bevezetőt a könyvemhez: a jelenlegi tanszékvezető szülész-nőgyógyász Prof. Dr. W. Holzgreve, valamint a nyugállományban lévő elődje Prof. Dr. H. Ludwig.

Könyvemben részletesen leírtam az egyes szülészeti műtétek technikáit, a könyvet egy „fantom-kurzus" vezérfonalának szántam. Az elmondottak alátámasztására szolgál saját eredményeim kiértékelése, annak hangsúlyozására, hogy a hüvelyi szülészeti műtétek ma is aktuálisak, és jogosultságot élveznek.

Könyvemet 2006-ban lefordítottam magyar nyelvre, hogy a magyar szakorvos kollegáim is hozzáférhessenek. A könyv 2007-ben jelent meg a Melánia kiadói Kft-nél Budapesten „Hüvelyi szülészeti műtéttan" címen."

Kórházon kívüli szülészet Svájcban

  dr Világhy István

(1942-2012)

Filozófiai bevezető

Az orvoslás az én fogalmaim szerint gyógyító művészet, csak részben tudomány, másrészről azonban művészet. Ez a művészi komponens az, amit a segítséget kereső páciens lelke és szelleme figyelembe vesz. Az emberi szellem alatt az ember legbensőbb lényének magját, azaz individuális énjét értem. Ez a szellem különbözteti meg az emberiséget az állatok birodalmától, noha az állatoknak is van lelke, de szellemük nincs. Ez a felfogás nem új, csupán mindinkább feledésbe merült.

A IX. században, a 869-ben megtartott konstantinápolyi zsinaton az egyház, az ember testre, lélekre és szellemre történő tagozódását eretnekségnek nyilvánította, és az emberre mint pusztán lelki és testi lényre vonatkozó tant, dogmává emelte. A szellemnek ez a tagadása az újabb korokban a természettudományok rohamos fejlődése által azt idézte elő, hogy a lélek is egyre inkább háttérbe szorult. Ami a ma emberét illeti, a materialista világszemlélet azt a hitet ébreszti benne, hogy ő csak egy egyszerű természeti lény, pontosabban fogalmazva egy magasabban fejlett állatfaj. Míg az ember korábban Istenhez akart hasonlatossá válni, ma egy állatnak, a szőrtelen majomnak tartja magát.

A KORASZÜLÉS GYAKORISÁGÁNAK CSÖKKENTÉSE BRYOPHYLLUM ALKALMAZÁSA SORÁN.

Összefoglalás: A közleményben 23 év szülészeti gyakorlatának tokolízisre és koraszülésre vonatkozó adatai kerültek kiértékelésre. Az 1622 szülésből 253 esetben történt tokolízis. Összesen 29 koraszülés következett be, ez 1,8 % gyakoriságnak felel meg. A tokolízis sikeres kezelésében a döntő fordulatot a fitofarmokon Bryophyllum bevezetése jelentette. Az 1977-1983-ig terjedő periódusban a Partusisten kezelés ideje alatt a koraszülés gyakorisága 6,2 % volt. Bryophyllum bevezetése óta ez a frekvencia 1,07 %-ra csökkent. A legtöbb esetben elegendő volt az ambuláns, perorális Bryophyllum tokolízis részleges ágynyugalommal kiegészítve. A fentiekben említett koraszülés megelőzés pedig a kiadások lényeges csökkenésével jár.